TERUGNAMEBELEID (NDL)

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is,
​het goed fysiek in bezit krijgt.

Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Wanneer de producten bij de Consument zijn gebruikt of op enig wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroeping of ontbinding van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant PAULINE, Van Meerstraetenlaan 6 te B-3120 Tremelo via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Wanneer de Klant zich op het herroepingsrecht beroept, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, indien van toepassing, èn in de originele staat en verpakking retourneren aan PAULINE, Van Meerstraetenlaan 6 te B-3120 Tremelo. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd aan PAULINE, bijvoorbeeld door middel van bewijs van postbezorging.

De kosten voor het terugzenden van de goederen en eventuele verzekering vallen ten laste van de Klant. In afwijking van het voorgaande zullen de kosten voor terugzending niet ten laste van de klant vallen indien het geleverde goed of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod.

Wanneer de Klant – na afloop van de termijn van 14 kalenderdagen – de geleverde producten niet aan PAULINE heeft teruggezonden, is de koop van rechtswege voltrokken.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal PAULINE alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat PAULINE op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan PAULINE wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Bij terugzendingen zijn alle verzendingskosten ten laste van de Klant en ligt alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de goederen eveneens bij de Klant.

PAULINE betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

In afwijking van het voorgaande kan de Klant zich niet beroepen op het bovenstaande herroepingsrecht voor de overeenkomsten betreffende:

- de levering of verstrekking van goederen of diensten aangekocht bij PAULINE met een korting (vb. sales, outlet, kortingscode); 

- de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop PAULINE geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 

- de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

- de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; 

- de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 

- de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft; 

- overeenkomsten waarbij de Klant PAULINE specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 

- de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

- de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; 

- overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling; 

- de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien; 

- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software); 

- de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.


Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan PAULINE, Van Meerstraetenlaan 6 te B-3120 Tremelo​​​​​​​, info@pauline-bags.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.